Some awesome things

0


Trojan Condom Commercial

0


Boys, it's dinner time

0
Theen Maar.....

0

నేను మీకు తెలుసా ?

0
ఈ ఫోటోలో ఉన్న బాబును మీరు గుర్తు పట్టగలరా ?
 లేదా...??
అయితే  Search Box లో My Rocks అని  Type చేయండిసులభం

0

"మీ ఆవిడ అలా అప్పులమీదాప్పులు చేస్తూ సామాన్లు కొంటూంటే నా ముందుఏడ్చే బదులు ఆమెకే సర్ది చెప్పవచ్చు కదా?" అన్నాడు నరసింహం.

"ఆమెకు సర్ది చెప్పేకంటే అప్పులవాళ్ళకు సర్ది చెప్పటం సులభం రా నరసింహం" దిగులుగా అన్నాడు గోవిందం."

serial

0
"ఈ మధ్య వస్తున్న టీవీ సీరియల్సేమైనా చూస్తున్నావా వదినా?"

"అబ్బే... ఈ సీరియల్స్‌తో విసుగెత్తిపోయింది. వాస్తవ జీవితమే ఎంతో హాయిగా ఉంది"

"వాస్తవ జీవితమా? ఎప్పుడు మొదలైంది? ఏ ఛానల్లో వస్తున్నది? ఎన్ని గంటలకొస్తున్నది?"

Are You Neglecting You?

0
Everyone desires a long and healthy life yet very few are willing to work for it. Many would rather overindulge and turn an eye on health all in favor of things that frankly aren't as important. How come the one thing that shouldn’t be taken for granted is the very first to be overlooked by most? Face it, our schedules are packed with excuses and I am not downplaying your busy life. I'm simply stating that most should put health a little higher on the priority list.

While it's easy to identify obvious areas where change is needed (think of eating too much fast food) there are areas that just seem untouchable. Grocery shopping, commuting to work and helping kids with homework are just three examples of this. Though these are important things that need to be done, one’s own health and well-being should not be overlooked.

Consider waking up tomorrow morning to news that a friend has cancer. At some point, most people will think, 'Did their lifestyle do this'. 'Will mine?'. Ill health is a state that we avoid thinking about until it actually hits us. The importance of having an active lifestyle need not be restated, yet it gets ignored until us or someone close to us gets affected by it. Don't wait to make changes until the day you're waiting for a biopsy result. Make a few minutes in your day today to think of areas in your life that need to change.

Though sometimes there is little you could have done to prevent what life throws at you, in most cases a little due diligence can make all the difference. Here are a couple of simple examples and we've linked to several previous articles that will help as well.
 • Research Your Doctors
  This is the most important step to ensure your health is in the right hands. Just because the doctor is in your vicinity or is accepting new patients is not a good enough reason to make them your choice. Look into their working history and get feedback from past or current clients to see if they meet your needs. Websites like RateMDs or DoctorScorecard can be great sources of information with forums to discuss concerns or apprehensions. It encompasses valuable reviews from concerned citizens and is an efficient way to learn from others' experiences. Though opinions can be biased, common traits both positive and negative can become apparent through the reviews and assist you in your decisions.
 • Utilize Insurance Benefits
  Most companies offer great health and dental plans for employees and their families. How many of us take full advantage of it? Not many. Ensure that you utilize the benefits available to you. From visiting the dentist to the masseuse or the chiropractor, why leave anything out? Early detection of the origin of back aches or joint issues can prevent significant deterioration and prove to be a major asset in life. Find time for these little activities and see the difference they can make.
 • Workout and Meditate
  The importance of being physically and mentally active is no secret. I personally love the idea of being fit yet absolutely dread the treadmill. From having no time for it to a thousand other excuses, I’ve got it all. Though at the end of the day, the only thing I’ve learned from all of this is the fact that there is no escape; it’s something you just have to do.

  The only solution is to make exercising and relaxing the mind a part of your daily routine in such a way that you don’t get a chance to second guess yourself. It’s like brushing your teeth; you don’t contemplate every morning if you feel like brushing today, or if you have the time to, you simply do it. Here are some resources to consider:
  • How to Turn Exercise Into Something You Love
  • How to Get Fit When You're a Couch Potato
  • 7 Harsh Truths that Will Improve Your Health
  • How To Shape Your Lifestyle to Improve Your Fitness
  • Meditation Techniques for the Busy or Impatient
 • Listen to yourself
  Our body is capable of treating itself to a very large extent. Have a cold or a tummy ache? Pay attention to the signs your body gives you; it may want you to slow down or avoid certain kind of foods. Though you may be tempted to take a pain killer to numb the pain and get on with your busy schedule, realize that it’s not the finest solution. How about trying some natural remedies? Why deal with the side effects of fancy medications when all you may really need is a little rest and a warn cup of tea?
Sometimes life gets so busy and confusing that we are unable to pinpoint what takes up all our time and drains us of our enthusiasm. Though such phases are inevitable, be certain that they are temporary and you need to give yourself the time and respect you deserve. Striving towards creating a balanced life is the key, but it cannot happen if you overlook yourself. Great moments in life will not feel as great if the back ache is on your mind, and the last thing you want is to slow down too early, just to see your life fly by in front of you.
 
నచ్చితే నలుగురికి చెప్పండి...నచ్చక పొతే వదిలి పడేయండి ....!

Lead India

0


Hyppo smile

0

నీకు జిందాబాద్

1
తొలి పలుకు "అమ్మ"
తొలి పిలుపు "అమ్మ"
తొలి స్నేహం " అమ్మ"
తొలి బంధం "అమ్మ"
తొలి గురువు "అమ్మ"
తొలి దైవం "అమ్మ"
చెరగని చిరునవ్వు "అమ్మ"
తరగని ఓదార్పు "అమ్మ"
ఈ సృష్టిలో సర్వం "అమ్మ"
ఈ జీవన ప్రస్థానంలో చివరి పిలుపు "అమ్మే" !!
"అమ్మా" నీకు జిందాబాద్  &  జేజేలు ..

నవ్వాలో ఏడవాలో

0


 ఒక పిచ్చాసుపత్రిలో రోగులు ఎక్కువైపోయారు. -ఆసుపత్రిలో వైద్యులంతా కలిసి పిచ్చి కొంచెం నయమైన వారినైనా డిశ్చార్జి చేద్దామని నిర్ణయించుకున్నారు.
రోగులందరికీ ఒక పరీక్ష పెట్టాలనుకున్నారు.
- అందర్నీ కలిపి ఒక పెద్ద గదిలో కూర్చోబెట్టారు. ఒక డాక్టర్ వెళ్ళి గదిలో ఉన్న పెద్ద బ్లాక్ బోర్డు పైన నిజంగా తలుపేనా అనిపించేలాగా సుద్ద ముక్కతో అందంగా ఒక చిత్రం గీశాడు.
తరువాత ఒక డాక్టర్ అందర్నీ ఉద్దేశించి
-“మీలో ఎవరు వెళ్ళి ఆ తలుపు తెరుస్తారో వాళ్ళకు మంచి ఐస్‌క్రీం బహుమానంగా దక్కుతుందని” ప్రకటించాడు.-
అలా చెప్పడమే తరువాయి అందరూ ఒకరు మీద ఒకరు పోటీ పడుతూ వెళ్ళి బోర్డు మీద పడసాగారు.
డాక్టర్లందరూ ఒక్కసారిగా డీలా పడీపోయారు.
- కానీ ఒక్క వ్యక్తి మాత్రం కుర్చీలో ఒంటరిగా కూర్చుని మిగతా వాళ్ళని చూసి ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుతున్నాడు.
డాక్టర్లు “హమ్మయ్య! కనీసం ఒకడైనా దొరికాడు” అనుకుని
-
ఆ రోగి దగ్గరకు వెళ్ళి.- ” ఏం బాబూ! అందరూ ఐస్‌క్రీం కోసం ఆ తలుపు తెరవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే నువ్వు మాత్రం తీరిగ్గా కుర్చీలో కూర్చుని సరదా చూస్తున్నావు?”
“ఓ అదా! మీకో విషయం తెల్సా! దాని తాళం నా దగ్గరే ఉంది. అది తెలియక పిచ్చి వెధవలు తెగ ఆరాటపడిపోతున్నారు!!!!” అంటూ పగలబడి నవ్వసాగాడు.
డాక్టర్లకి మాత్రం నవ్వాలో ఏడవాలో అర్థం కాలేదు.
-

7x13=28

0


Your Best Feed Back

Search-Results

Google Website Translator

 

Subscribe Now: Feed Icon

Search This Blog