So That’s How Egypt Shut Off the Phones

0
"

"

Best Buddies

0
"

wtf photos videos - Best Buddies

"

మాటేస్కో ...!

0
"

wtf photos videos - Training For Survival

"

SNOWLORD

0
"

wtf photos videos - SNOWLORD

"

ప్రేమ

0
"రాత్రిపూట ఎంత లేటుగా వెళ్ళినా మా ఆవిడ ఏమీ అనదు. పైగా వెళ్ళగానే వేడి వేడి కాఫీ ఇస్తుంది. స్నానానికి వేడి నీళ్ళు తోడి పెడ్తుంది. బట్టలు విప్పి నాకు స్వెటర్ వేస్తుంది..." చెబుతున్నాడు చింతామణి."అబ్బా... మీ ఆవిడకు నీ మీద చాలా ప్రేమన్న మాట" నోరు తెరుస్తూ అన్నాడు భూషణం."మరి అంత చలిలో అంట్లు తోమడం కష్టం కదా" - అసలు విషయం చెప్పాడు చింతామణి"

Seven Secrets for Maximizing Your Concentration Skills

0
"
Most of us struggle to stay focused. We live in a world of constant distractions – where emails ping up on our cell phones, where entertainment is always just a click away.

The problem is, a lack of concentration can destroy your ability to work effectively. If you're not concentrating:
 • You'll make silly mistakes. How many times have you sent an email without its attachment? How many times have you forgotten a call that you meant to make?

 • You'll lose your thread. Ever got distracted half way through writing a sentence – only to completely forget what you were going to type?

 • You'll produce shoddy work. If you can't concentrate easily, you'll end up rushing your work to meet deadlines – or you'll end up missing those deadlines altogether.
It's no surprise that people who can concentrate and focus will do better in education, work, and life. You might think they're just the lucky ones. The truth is, we can all learn to concentrate.

Chances are, you can think of plenty of times when you were totally focused on whatever you were doing. Maybe you were playing a video game, and time just slipped by. Perhaps you were deep into a book, and background noises – even loud ones – didn't distract you at all.

You can access that same concentration in your work (or your studying), too. Here's how:
 • Find the Purpose in Your Work
  It's hard to stay focused when you simply don't care. If you're doing a boring or frustrating task, look for the reason why.

  Perhaps you're writing a grant application to win your organization much-needed funds. Sure, that application form might be tedious – but you're doing it for a great reason.

  Or maybe you're studying for a particular qualification. You're not exactly gripped by the material, but you know that if you pass your exam, you'll be a step closer to your dream job.

  When you've got a purpose in mind, you'll be motivated to do the work. And when you're motivated, it's much easier to concentrate.

 • Plan Before You Start
  Have you ever started on a particular task, only to end up feeling overwhelmed or bewildered? Sometimes, it's a mistake to jump straight into a particular piece of work – you'll soon end up stuck.

  So, any time you're tackling something big or something new, take a few minutes to plan out how it's going to work. What will you need to do first? Are you missing any pieces of information? Who can help show you what to do?

  If you have a plan, it's easy to keep moving forwards. You won't suddenly stop and wonder what to do next (which kills concentration – it's all too easy to open up your email, or start browsing the net).

 • Take Regular Breaks
  You might think that the best way to concentrate is to sit at your desk, stare grimly at the computer screen, and try to force yourself to work for hours at a time.

  It's actually much more effective to work for short periods and then take breaks. If you're really focusing, you can't easily concentrate for more than about 45 minutes at a time. After that, you need to take a break to let your brain recharge.

  Plus, if you know that you've got a scheduled break coming up, it's easier to stay on task. Instead of trying to work for three hours and getting distracted every ten minutes, you can tell yourself 'I just need to concentrate for half an hour'.

 • Shut Your Office Door
  This one's deceptively simple – but are you doing it?

  Sure, we don't all have offices with doors to shut. But wherever you're working, find a way to let people know that you're trying to concentrate.

  That might mean telling your spouse and kids that you're going to be reading for an hour, and you'd appreciate it if they don't interrupt you. It might mean putting on headphones in an open-plan office, so that colleagues are less likely to interrupt you for a chat.

 • Eat Enough – But Not Too Much
  If you're distracted by a growling stomach, you'll struggle to focus. Your attention levels drop when your blood sugar is low – and you'll probably find yourself in a bad mood, too.

  Don't compensate by scoffing a huge lunch. Eating a big meal mid-day will make you sleepy and lethargic in the afternoon – killing your concentration. If you have a regular afternoon slump, try spacing out your food more evenly: instead of eating a huge lunch, have a sandwich and salad at noon and a granola bar or piece of fruit at 3pm, for instance.

 • Turn Off Your Internet Connection
  Again, this is a really simple trick – but do you ever do it?

  It's so easy to jump on Twitter or Facebook, click on a link, and end up spending ten minutes totally off-task. This might not be a big deal in itself, but every time you switch away from your work, you take time to get back into it again. You might lose the thread of your thoughts, or start to lose interest.

  By turning off your internet connection, you remove a load of potential distractions. Just one hour each day without being plugged in can make a huge difference to your work. Unitasking is so much more efficient than multitasking.

 • Slow Down
  The final secret to great concentration is to slow down.

  If you live life in a rush, dashing from one thing to the next, it's no surprise that you find yourself frazzled and unable to focus. When you're in a hurry, you make mistakes much more easily – which results in wasted time while you put things right.

  If you've ever accidentally deleted a piece of work, sent an embarrassing text or email to the wrong person, or forgotten some vital errand, you'll know that one tiny mistake can turn your entire day into a total disaster.

  Slowing down lets you become more efficient. You'll be able to focus – instead of rushing forwards manically – and you'll find that you actually get more done.
Do you have any secrets to add? Share them with us in the comments!


"
 
నచ్చితే నలుగురికి చెప్పండి...నచ్చక పొతే వదిలి పడేయండి ....!

Swatch

0
'Time present and time past are both perhaps present in time future and time future contained in time past. If all time is eternally present all time is unredeemable.'

సాంప్రదాయం

0
"అత్తగారింటికి వెళ్తున్నది కూతురు. జాగ్రత్తలన్నీ చెబుతున్నది తల్లి."చూడమ్మా... ముందు భోజనం నీ భర్తకు వడ్డించి అతను తిన్న తరువాత నువ్వు తిను" చివరి జాగ్రత్తగా చెప్పింది."ఓహో! అందులో ఏవైనా హానికర పదార్థాలేమైనా ఉంటే మనకు తెలుస్తుంది. అంతేనా మమ్మీ" అన్నది ఆధునికతరం యువతి."

జస్టిస్

0
"ఏమ్మా.... నువ్వు జస్టిస్ చౌదరి గారి అమ్మాయివి కదూ?!""కాదండీ.... జస్టిస్ చక్రవర్తి గారి అమ్మాయిని""మరేం ఫర్వాలేదమ్మా... రామారావైతే నేంటి నాగేశ్వరరావు అయితేనేంటి, ఇద్దరు చేసింది జస్టిసే కదా!?"

Happy

0
"

Um_trust

"

no description

0Lip Paint

0
"

20110208701


What have you seen, lively crabs, smart foxes, cute pandas, and other kinds of animals? Not exactly, because what is shown here is merely one thing: lips, and of course coming with various patterns. Isn’t that incredible, our lips now can create impressive paintings too?!


20110208702


20110208703


20110208704


20110208705


20110208706


20110208707


20110208708


20110208709


20110208710

"

వావ్ క్యా సీన్ హై

0
"
Hengki Koentjoro photography

Hengki Koentjoro was born in Semarang, Central Java, Indonesia, in 1963. He is a graduate of the Brooks Institute of Photography in Santa Barbara, California where he majored in film. He now lives in Jakarta where he specializes in fine art photography both underwater and on land.

Hengki Koentjoro photography

Hengki Koentjoro photography

Hengki Koentjoro photography

Hengki Koentjoro photography

Hengki Koentjoro photography

Hengki Koentjoro photography

Hengki Koentjoro photography

Hengki Koentjoro photography

Hengki Koentjoro photography

Hengki Koentjoro photography
"

పందెం కోళ్ళు

0
"
రెండు కోళ్లనీ ఒకే లాకప్‌లో పెట్టాల్సింది కాదు.

"

ambisinister: Dictionary.com Word of the Day

0
"ambisinister: clumsy or unskillful with both hands."

William Shakespeare

0
"'I dote on his very absence.'"

William Shakespeare

When you have

0
"

funny pictures - When you have a idea SO BIG...

"

this better not

0
"

funny dog pictures - this better not end up on facebook!


"

U Deside

0
"

Ohai hotdogz! As malamute week drawz 2 a conclushun, we need ur help desidin wut breed ob goggie we shud featcha nekst week!


Funny Dog Pictures - Shar Pei


Shud it b teh wrinklee an wunderful shar pei?


Funny Dog Pictures - Rhodesian Ridgeback


Or mebbe teh ekstra big an enerjetik rhodesian ridgeback?


funny dog pictures - Lhasa Apso


Or mebbe teh preshus and petite lhasa apso?


funny dog pictures - Great Pyrenees


Or perhapz teh hyooj but still cuddleh great pyrenees?


Or mebbe teh funneh an feisteh schnauzer?

"

హాయ్ I am క్యాట్ ...అండ్ యు ...! హెల్ప్ మీ అవుట్ ...!

0
"

Funny Pictures - Cute Kittens

"

Your Best Feed Back

Search-Results

Google Website Translator

 

Subscribe Now: Feed Icon

Search This Blog