భయం

1
"నాకూ, మా ఆవిడకు ఏమైనా గొడవయితే నేను వెంటనే మా ఇంట్లో బావిని చెక్కతో మూసి ఉంచుతాను""ఏం.... మీ ఆవిడ అలిగి నూతిలో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుంటుందని భయమా?""కాదు..... నన్ను తోసేస్తుందని."
వంశ పారంపర్యం

0
"వెంకయ్యగారూ... ఈ జబ్బు మీతో రాలేదు. వంశపారంపర్యంగా వచ్చింది. ఆపరేషన్ చేస్తే పోతుంది" చెప్పాడు డాక్టర్."అమ్మయ్య... బతికించారు. అయితే ఆ అపరేషనేదో మా తాతయ్యకు చెయ్యండి" చెప్పాడు వెంకయ్య."
జైళ్ళు ఖాళీ

0
అసలు నేరగాళ్లు తప్పించుకు తిరుగుతున్నారు. అకారణంగా
శిక్షననుభవిస్తున్న వారిని వదిలేశాం, సత్ప్రవర్తన కలిగినవాళ్లకి
క్షమాబిక్ష పెట్టారు... ఇంకెవరూ లేరు.

"
Showoff FAIL

0

epic fail photos - Showoff FAIL gifLiteral Batman Prank FAIL

0

epic fail photos - Literal Batman Prank FAILGrabbing the Spoon FAIL

0

epic fail photos - Grabbing the Spoon FAIL gifHappy Birthday FAIL

0

Now He has an Eye for Revenge Gif - Now He has an Eye for RevengeJust put down the camera and help me!

0
Who You Finna Try FAIL

0

Who You Finna Try Gif - Who You Finna TryRed Panda Access Granted

0
M thru F: NOO, IT’S A TRAP!

0


jepic fail photos - M thru F: NOO, IT'S A TRAP!


Dealing With the Snow FAILS

0

epic fail photos - Dealing With the Snow FAILS


Your Best Feed Back

Search-Results

Google Website Translator

 

Subscribe Now: Feed Icon

Search This Blog