నిద్ర

0
"డాక్టర్ గారూ... ఈ మధ్య సరిగా నిద్ర పట్టడం లేదు. మంచి మందులేమైనా..." అడిగాడు శ్రీధర్."చూడండి.. నిద్ర పట్టడానికి మంచి వాతావరణం అవసరం. చక్కని మెత్తటి పరుపు, ఎత్తైన దిండ్లు, సుగంధభరితమైన్ అగరుబత్తి పొగలు, నీలంరంగు కాంతి బల్బు, కిటికీలకు మంచి కర్టెన్లు వేసుకుంటే నిద్ర దానంతట అదే వస్తుంది" చెప్పాడు డాక్టర్." కానీ ఆఫీసులో ఇన్ని వసతులు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి వీలు కాదేమో డాక్టర్..."సందేహం వెలిబుచ్చాడు"

ఇది అబ్లాటే ...కానీ దిస్కవర్ చానెల్ ...చూస్తూ చేయడం వల్ల ఇలా అయింది ...!

0

ముక్కోటి ఏకాదశి

0
"
ఇవాళ ముక్కోటి ఏకాదశి, మా
ఇంట్లో ఉపవాసం చేద్దురు రండి.

"

తెలివి మీకేనా ...మాకు ఉండదా ...!

0
"

no dogs allowed cute dog

"

ప్రపంచంలో ఉన్న బ్లాకు మనీ బయటకు వస్తే ......అందరిని ఇలా చూడవచ్చు ....???

2
Inflation is Awesome!: "

african kid with ton of money inflation

"

అనుకున్నది ఒక్కటి ....! అయ్యేది ఒక్కటి ...! జరా బద్రం కొడకో ....!

0
"

The Circle of Life Man Hunts Bobcat

"

ఇది నా తలకాయ్...చికెన్ ముక్క కాదు ...!

0
"

kid petting zoo scared of camels

"

బేరార్ ...! మా ఇంటి అడ్రాసు...నోటో చేసుకో ....కాసేపు అయితే నేనే చెప్పలేను....!

0
"

Dog Drinks Beer at Barstool

"

నేను పెద్ద అయిన తరువాత మా నాన్న లా అవుతా ...! అందుకే మందుగా ....ఇలా ....!

0
"

cat dressed up as lion

"

Fish Photobomb

0
"

Fish Photobomb Underwater

"

Hey, got a Second? How to Stop Being an Interruption Magnet

0
"
If you feel like interruptions are constantly holding you back at work then it may be time to admit you have a problem. You're an interruption magnet.

Yes, distractions aren't always your fault. But if you frequently struggle to make headway on priority tasks due to phone calls, passing co-workers, email, and other various distractions, it's possible that you are inviting these work-stopping moments into your world.

For some it's a form of procrastination, while others simply fail to protect their priorities. The good news is, there's a fix for changing your interruption polarity. It begins by learning to close your door… both physically and mentally.

Try these tips for minimizing your exposure to interruptions:

 • Task Hours
  Each day, schedule two separate 'task hours' when you can close your office door. Hold yourself personally responsible for staying focused on one specific task or project during this time.

 • The Critical 2
  Identify two super-critical tasks where undivided attention is a priority. Do this each morning by making a to-do list and prioritizing the various activities – separate what you 'must do' from what you 'should do but isn't vital today.'

 • Protect your priorities.
  Even if it's your specific job to answer to the requests of others, you must define what is in the best interest of reaching your company goals. When a new request is made, take a minute to determine how it compares to the important tasks in your daily plan.

 • Don't be a 'fixer.'
  Some people just can't say no. They make themselves constantly available to others as a means of boosting job security or feeling validated at work. In the end, it devalues their time and leaves their to-do list full.

 • Communicate your limited availability
  Don't be bashful about this. Tell your co-workers by email or with a sign on the door; specify options for reaching you with urgent matters during this time.

 • Automate
  Shut off your phone's ringer and create a custom voicemail greeting that details your availability. Include an alternate person to call and what time the caller can expect a return message. People are then rerouted without taking a minute of YOUR time.

 • Avoid the Siren song
  Close your email client to avoid the temptation to check-in every time a little chime or bell goes off. If this isn't realistic for you, do it on the 30s. Only check email at the:30 and :00 on the clock.

 • Unplug from the internet.
  If possible, shut down any potential distractions by unplugging yourself. If closing your browser doesn't do the trick, then take the next step and unplug your network cable or shut down your Wi-Fi.
Learning to better manage your interruptions requires minimizing your distractions and disciplining yourself to stay on-task. It doesn't always come naturally, but when you establish specific work as high-importance you're giving yourself permission to shut yourself off from interruptions."
 
నచ్చితే నలుగురికి చెప్పండి...నచ్చక పొతే వదిలి పడేయండి ....!

Easy, Breezy, Beautiful…

0
"

easy breezy beautiful clever girl

"

english medium

0
"బాబూ ఏది నీ నోరు చూపించు, అ, ఆ.. అను" అన్నాడు డాక్టర్ రాముతో.పక్కనే ఉన్న రాము తండ్రి "మా వాడు english medium అండీ అ, ఆలు రావు" అన్నాడు డాక్టర్‍తో"

Bill Gates

0
'Success is a lousy teacher. It seduces smart people into thinking they can't lose.'

Bob Wells

0
"'For every action there is an equal and opposite government program.'"

Fitness

0
"

epic fail photos - CLASSIC: Fitness FAIL

"

Just A Casual Sundy Drive

0
"

white trash repairs - Just A Casual Sundy Drive

"

Your Best Feed Back

Search-Results

Google Website Translator

 

Subscribe Now: Feed Icon

Search This Blog