ప్రభుత్వం - ప్రతిపక్షం

0
అవును సార్‌, అంతకన్నా దురదృష్టం
ఏంటంటే రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్షం కూడా లేదు

"