సామెతలు - ప్రేమ, పెళ్ళి

0
"ఆలస్యం అమృతం విషమంటే?"
"త్వరగా ప్రేమించు అని".
"మరి.. నిదానమే ప్రధానమంటే?"
"కాస్త ఆలోచించి పెళ్ళి చేసుకో అని"."