మీరు ప్రేమలో వున్నారో లేదో తెల్సుకోవడానికి ఓ చిన్న టెస్ట్

0
మీరు ప్రేమలో వున్నారో లేదో తెల్సుకోవడానికి ఓ చిన్న టెస్ట్ ఈ తొమ్మిది లక్షణాలు మీలో వుంటే మీరు ప్రేమలో పడినట్లే.

తొమ్మిది:- అర్థరత్రప్పుడు కూడా మీ చేయ్తుల్లో ఫోన్ వుంటుంది. ఎప్పుడు పడుకుంటారో కూడా తెలియదు.

ఎనిమిది:- వాళ్ళు పక్కనవున్నప్పుడు చాల నెమ్మదిగా నడుస్తారు, వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కాస్త సిగ్గుగా వుంటారు.

ఏడు:- వాళ్ళు ఎదురుగ వుంటే మీకు ఇంకెవరూ కనిపించరు.

ఆరు:- వాళ్ళు కనిపించగానే మీ ముకం వెలిగిపోతుంది.

నాలుగు:- వాళ్ళ కోసం ఏమినా చేయడానికి సిద్దపడుతారు.

మూడు:- ఇవి చదువుతున్నప్పుడు మీ మనసులో ఆ మనిషి మేడుల్తు వుంటారు (మేదిలారా!)

రెండు:-పై న చెప్పిన లక్షనలాన్ని వున్నాయో లేదో ఆలోచిస్తుంటారు. అతడులేదా ఆమె ద్యసలోనే వున్నా మేరు వరుసక్రమమంలో 5 నెంబర్ లేదన్న విషయాన్నీ కూడా గుర్తించలేదు.

ఒక్కటి:- ఇప్పుడు ఈ విషయాన్ని చెక్ చేసుకోవడానికి ఒక్కసారి పైకి వెళ్తారు . నిజమే
అనిపించి మీ ముకంలో ముసి ముసి నవ్వులు విరుస్తాయి.

మరి ప్రేమలో పడ్డారా!!!!! All The Best అండీ !!!!.....
ఇది చదివిన ప్రెతి ఒక్కరు ప్రేమలో గెలిచి , సంతోషము గా వుండాలి అని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.
ఇట్లు .....--
with regards

v.subbu

NSPL- Vijayarai
Sy.No.106/9 Alliveedu,vijayarai (Post)
Pedavegi Mandal, W.G.Dist
PIN 534475 Ph 08812 225332
Mobile No ; 9492289843
                      


Pls Save a tree... Please don't print this e-mail unless you really need to SAVE TREES......
నచ్చితే నలుగురికి చెప్పండి...నచ్చక పొతే వదిలి పడేయండి ....!