రాఘవయ్య దగ్గుతున్నాడు

0

రాఘవయ్య అర్దరాత్రి లేచి విపరీతంగా దగ్గుతున్నాడు. అరగంట సేపు దగ్గిన తరువాత భార్యకు మండిపోయింది. "అబ్బబ్బ... మీదగ్గు వినలేకపోతున్నాను" అన్నది. "నన్ను మాత్రం ఏమి చేయమంటవు. ఇంతకన్న పెద్దగా దగ్గటం నావల్ల కాదు. ఖళ్ ఖళ్ ఖళ్...."

నచ్చితే నలుగురికి చెప్పండి...నచ్చక పొతే వదిలి పడేయండి ....!