ఏడుపు

0

"ఏమండీ.... నేను చచ్చిపోతే ఏడుస్తారా?" గారంగా అడిగింది భార్య.
"హు... ఇప్పుడు నవ్వుతున్నాను గనుకనా సరోజా..." అన్నాడు భర్త."