నేను .....మీకు తెలుసా .....?

2
నేను .....మీకు తెలుసా .....?