నేను .....మీకు తెలుసా .....?

0 లేదా ....??????
 
నేనండి
ఎవరికీ చెప్పకండి