నేను .....మీకు తెలుసా .....?

1
నేను .....మీకు తెలుసా .....?
 లేదా ....??????
 నేనండి...????

???