నేను .....మీకు తెలుసా .....?

0
నేను .....మీకు తెలుసా .....?

 
లేదా ....??????

నేనండి   
మమతా మోహన్ దాస్ ని