నేను .....మీకు తెలుసా .....?

0
నేను .....మీకు తెలుసా .....?

ఇప్పుడు  గుర్తు పట్టరా.......!??

 
లేదా ....??????


నేనండి రమ్యశ్రీ ని